Prohlášení o zpracování osobních údajů

Jste-li naším klientem či poptáváte-li naše služby, svěřujete nám osobní údaje.
Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany těchto osobních i případných dalších údajů.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

CityBoys s.r.o., IČO 09230505, Korunní 2569/108.

Správci a zpracovatelé osobních údajů: Dominik Kučera a Patrik Stoupa, dle níže uvedených podmínek.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s poptáváním či využíváním našich služeb, případně v souvislosti s uzavíráním smlouvy o našich službách službách.

Jedná se tedy o údaje, které nám sami sdělíte:
– e-mail,
– jméno a příjmení, případně přezdívku ze sociální sítě, ozvete-li se nám prostřednictvím některé z nich,
– kontaktní adresa, pokud za Vámi pojedeme službu realizovat či pokud Vám budeme zasílat její výstup,
– telefonní číslo, pokud je nezbytné pro realizaci služby,
– platební údaje, pokud nám v rámci jakékoliv služby vystavujete fakturu,
– IP adresa a soubory cookies, které od Vás získáváme, pokud navštívíte náš web,
– fotografie a audiovizuální záznamy v případě Vaší účasti na zakázkách námi focených či natáčených.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

– Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem.
– Dále také proto, abychom dokázali dále zlepšovat kvalitu našich služeb či nabízet služby nové.
– Údaje zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme proto, abychom na zasílané dotazy dokázali správně a včas odpovídat.
– Fotografie a audiovizuální záznamy uchováváme proto, abychom Vám je mohli zaslat, pokud byste o ně sami přišli, a také pro další propagaci našich služeb, včetně zveřejňování pořízených fotografií a audiovizuálních záznamů na naší webové stránce či sociálních sítích.
– Vaše platební a další osobní údaje uchováváme především z daňových a zákonných povinností a pro vedení účetní evidence.
– Všechny zmíněné údaje uchováváme kvůli ochraně našich práv, např. pro případ soudního sporu týkajícího se některé z našich služeb.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

K Vašim osobním údajům máme přístup pouze my – správci a zpracovatelé, cíleně je žádné třetí straně nesdělujeme.

Třetími stranami, které za určitých okolností a dle povahy Vám poskytnuté služby mohou k Vašim osobním údajů získat přístup, jsou:
– osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme, tedy webhosting, mailhosting, IT podpora;
– osoby, které pro nás zajišťují nadstardardní či nadkapacitní služby – další profesionálové z našeho oboru, které pro Vás zajišťujeme ve chvíli, kdy je realizace služby nad naši kapacitu či mimo náš obor;
– provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s reklamou na sociálních sítích;
– návštěvníci webových stránek a sociálních sítí, na nichž jsou zveřejňovány materiály ze zakázek námi realizovaných.

Na základě platných právních předpisů jsme za určitých, zákonem definovaných podmínek povini některé Vaše osobní údaje předat např Policii ČR, případně jiným orgánům činným v daném řízení, včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje zpracováváme po celou dobu využívání našich služeb a následně po dobu přiměřenou k ochraně našich práv, uplatnění nároků z plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu.

Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy i v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Údaje získané v rámci poptávky či realizace některé z našich služeb zpracováváme po dobu zajišťování, organizace a realizace služby a dále nejméně 5 let po jejím ukončení. Důvodem této lhůty je naše zkušenost s řadou klientů, kteří technickým selháním či vlastní vinou o svá data – výstupy z našich služeb – přišli a žádají od nás i po několika letech jejich kopii. Vždy takovou kopii rádi poskytneme, je pro nás ale nezbytné být schopni identifikovat i po několika letech osobu klienta a spojit si ji s danou realizací

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem
– poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i poptávka a následná realizace určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
– splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
– zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. marketing a propagace).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a moderními technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném základu, než je souhlas, tedy je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, z právní povinnosti či z důvodů uvedených v platných právních předpisech.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
– právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
– právo osobní údaje opravit či doplnit;
– právo požadovat omezení zpracování;
– právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
– právo požadovat přenesení údajů;
– právo na přístup k osobním údajům;
– právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
– právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) v určitých případech;
– další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktního formuláře, případně nás kontaktujte písemně  na adrese uvedené v hlavičce tohoto textu.